ซื้อประกันเพิ่มเติมประกันเบสิค  390.- บาท/เดือน


ลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองการรับประกันสินค้าและบริการของร้านจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านญี่ปุ่นอาโออินี้ทันที่หลังจากซื้อสินค้าของเราตามจำนวนเดือนที่ลูกค้าซื้อ โดยมี
ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

ก.) ขอบเขตการรับประกันของสินค้า
1. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่แจ้งชื่อไว้ในใบรับประกันนี้เท่านั้น โดยไม่สามารถโอนย้ายสิทธิในการรับประกันไปรถไฟฟ้ารุ่นอื่นได้
2. ต้องแสดงเอกสารใบรับประกัน หรืออาจแจ้งหมายเลขที่ขอเข้ารับประกัน ทุกครั้งเมื่อมีการติดต่อขอรับประกัน
3. ใบรับประกันจะมีผลต่อเมื่อมีการลงชื่อท้ายเอกสารแล้วส่งกลับมายังร้านตามที่อยู่ด้านบน ภายใน 7 วันหรือถ่ายภาพส่งมาเป็นหลักฐานการรับประกันในช่องทางออนไลน์ของร้าน นับจากวันที่ได้รับเอกสารฉบับนี้จากช่องทางใดๆก็ตาม
4. ประกันนี้สามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การตกลงสั่งซื้อจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าคันใหม่จากทางร้านเท่านั้น
5. ประกันประเภทนี้ทางร้านจะไม่คิดค่าบริการช่างซ่อม และการตรวจสอบรถไฟฟ้า หากรถไฟฟ้าเกิดความเสียหาย หรือมีปัญหาไม่สามารถใช้ได้
6. ประกันประเภทนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ในกรณีที่มอเตอร์เสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี (ยกเว้นมอเตอร์ที่ บุบเสียหาย)
7. ประกันประเภทนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ในกรณีที่แบตเตอรี่เสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี
8. ประกันประเภทนี้ลูกค้าได้สิทธิ์การเปลี่ยนอะไหล่รถจำนวน 1 รายการ ฟรี แต่ไม่ใช่แบตเตอรี่และมอเตอร์ ซึ่งอะไหล่ที่สามารถเปลี่ยนได้มีดังนี้
        8.1 ประกับคันเร่ง            8.10 กล่องควบคุม
        8.2 ยางนอกรถ              8.11  ชุดรีโมท
        8.3 ยางในรถ                 8.12 สายเบรค
        8.4 ชุดเบรคมือหน้า         8.13 ชุดเบรคล้อหลัง+ที่ล็อคล้อ
        8.5 ชุดเบรคมือหลัง         8.14 ชุดเบรคล้อหน้า
        8.6 ขาตั้งหลังคู่              8.15 หุ้มเบาะนั่งใหม่
        8.7 โช๊คหลัง                  8.16  เปลี่ยนเบาะนั่งที่ชำรุด
        8.8 ไฟหน้า                   8.17  อุปกรณ์ชาร์จ
        8.9 ไฟหลังประกันพรีเมียม  590.- บาท/เดือน


ลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองการรับประกันสินค้าและบริการของร้านจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านญี่ปุ่นอาโออินี้ทันที่หลังจากซื้อสินค้าของเราตามจำนวนเดือนที่ลูกค้าซื้อ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

ก.) ขอบเขตการรับประกันของสินค้า
1. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่แจ้งชื่อไว้ในใบรับประกันนี้เท่านั้น โดยไม่สามารถโอนย้ายสิทธิในการรับประกันไปรถไฟฟ้ารุ่นอื่นได้
2. ต้องแสดงเอกสารใบรับประกัน หรืออาจแจ้งหมายเลขที่ขอเข้ารับประกัน ทุกครั้งเมื่อมีติดต่อขอรับประกัน
3. ใบรับประกันจะมีผลต่อเมื่อมีการลงชื่อท้ายเอกสารแล้วส่งกลับมายังร้านตามที่อยู่ด้านบน ภายใน 7 วันหรือถ่ายภาพส่งมาเป็นหลักฐานการรับประกันในช่องทางออนไลน์ของร้าน นับจากวันที่ได้รับเอกสารฉบับนี้จากช่องทางใดๆก็ตาม
4. ประกันนี้สามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การตกลงสั่งซื้อจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าคันใหม่จากทางร้านเท่านั้น
5. ประกันประเภทนี้ทางร้านจะไม่คิดค่าบริการช่างซ่อม และการตรวจสอบรถไฟฟ้า หากรถไฟฟ้าเกิดความเสียหาย หรือมีปัญหาไม่สามารถใช้ได้
6. ประกันประเภทนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ในกรณีที่มอเตอร์เสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี (ยกเว้นมอเตอร์ที่ บุบเสียหาย)
7. ประกันประเภทนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ในกรณีที่แบตเตอรี่เสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี
8. ประกันประเภทนี้ลูกค้าได้สิทธิ์การเปลี่ยนอะไหล่รถจำนวน 3 รายการ ฟรี แต่ไม่ใช่แบตเตอรี่และมอเตอร์ ซึ่งอะไหล่ที่สามารถเปลี่ยนได้มีดังนี้
        8.1 ประกับคันเร่ง            8.10 กล่องควบคุม
        8.2 ยางนอกรถ              8.11 ชุดรีโมท
        8.3 ยางในรถ                 8.12 สายเบรค
        8.4 ชุดเบรคมือหน้า         8.13 ชุดเบรคล้อหลัง+ที่ล็อคล้อ
        8.5 ชุดเบรคมือหลัง         8.14 ชุดเบรคล้อหน้า
        8.6 ขาตั้งหลังคู่              8.15 หุ้มเบาะนั่งใหม่
        8.7 โช๊คหลัง                  8.16  เปลี่ยนเบาะนั่งที่ชำรุด
        8.8 ไฟหน้า                   8.17  อุปกรณ์ชาร์จ
        8.9 ไฟหลัง
9. รับประกันความเสียหายของกล่องควบคุม อุปกรณ์ชาร์จ จากความเสียหายทุกชนิด โดยไม่คิดค่าใช่จ่ายประกันเฟิร์สคลาส 790.- บาท/เดือน


ลูกค้าจะได้รับการคุ้มครองการรับประกันสินค้าและบริการของร้านจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านญี่ปุ่นอาโออินี้ทันที่หลังจากซื้อสินค้าของเราตามจำนวนเดือนที่ลูกค้าซื้อ โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขดังนี้

ก.) ขอบเขตการรับประกันของสินค้า
1. การรับประกันนี้มีผลเฉพาะลูกค้าที่แจ้งชื่อไว้ในใบรับประกันนี้เท่านั้น โดยไม่สามารถโอนย้ายสิทธิในการรับประกันไปรถไฟฟ้ารุ่นอื่นได้
2. ต้องแสดงเอกสารใบรับประกัน หรืออาจแจ้งหมายเลขที่ขอเข้ารับประกัน ทุกครั้งเมื่อมีติดต่อขอรับประกัน
3. ใบรับประกันจะมีผลต่อเมื่อมีการลงชื่อท้ายเอกสารแล้วส่งกลับมายังร้านตามที่อยู่ด้านบน ภายใน 7 วันหรือถ่ายภาพส่งมาเป็นหลักฐานการรับประกันในช่องทางออนไลน์ของร้าน นับจากวันที่ได้รับเอกสารฉบับนี้จากช่องทางใดๆก็ตาม
4. ประกันนี้สามารถซื้อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น การตกลงสั่งซื้อจะต้องเกิดขึ้นพร้อมกับการสั่งซื้อรถไฟฟ้าคันใหม่จากทางร้านเท่านั้น
5. ประกันประเภทนี้ทางร้านจะไม่คิดค่าบริการช่างซ่อม และการตรวจสอบรถไฟฟ้า หากรถไฟฟ้าเกิดความเสียหาย หรือมีปัญหาไม่สามารถใช้ได้
6. ประกันประเภทนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ในกรณีที่มอเตอร์เสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี (ยกเว้นมอเตอร์ที่ บุบเสียหาย)
7. ประกันประเภทนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ในกรณีที่แบตเตอรี่เสียหายจากการใช้งานที่ผิดวิธี
8. ประกันประเภทนี้ลูกค้าได้สิทธิ์การเปลี่ยนอะไหล่รถ ไม่จำกัดครั้ง ฟรี แต่ไม่ใช่แบตเตอรี่และมอเตอร์ ซึ่งอะไหล่ที่สามารถเปลี่ยนได้มีดังนี้
        8.1 ประกับคันเร่ง            8.10 กล่องควบคุม
        8.2 ยางนอกรถ              8.11 ชุดรีโมท
        8.3 ยางในรถ                 8.12 สายเบรค
        8.4 ชุดเบรคมือหน้า         8.13 ชุดเบรคล้อหลัง+ที่ล็อคล้อ
        8.5 ชุดเบรคมือหลัง         8.14 ชุดเบรคล้อหน้า
        8.6 ขาตั้งหลังคู่              8.15 หุ้มเบาะนั่งใหม่
        8.7 โช๊คหลัง                  8.16  เปลี่ยนเบาะนั่งที่ชำรุด
        8.8 ไฟหน้า                   8.17  อุปกรณ์ชาร์จ
        8.9 ไฟหลัง
9. รับประกันความเสียหายของกล่องควบคุม อุปกรณ์ชาร์จ จากความเสียหายทุกชนิด โดยไม่คิดค่าใช่จ่าย
10. ฟรีค่าบริการขนส่งรถที่ต้องการนำมาซ่อมทั้งรอบไปและรอบกลับสำหรับในเขตที่ให้บริการ สำหรับนอกเขตบริการหรือต่างจังหวัดออกค่าจัดส่งมาซ่อมที่ร้านทั้งรอบ ไปและรอบกลับทางร้านจะโอนเงินค่าจัดส่งตามจริงให้กับบัญชีธนาคารที่มีชื่อเดียวกับชื่อผู้รับประกัน

** ส่วนเพิ่มเติม ของการรับประกันทั้ง 3 แบบ ที่ได้กล่าวในข้างต้น
     
ข.) ระบบการทำงานของรถ
1. ทางร้านจะรับประกันแบตเตอรี่และมอเตอร์รถไฟฟ้าดังนี้
         - สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าทุกรุ่น แบตเตอรี่ 1 เดือน  มอเตอร์  1  เดือน
         - จักรยานไฟฟ้าทุกรุ่น  แบตเตอรี่ 3 เดือน  มอเตอร์  3  เดือน
         - รถไฟฟ้า 3 ล้อ         แบตเตอรี่ 3 เดือน  มอเตอร์ 12 เดือน
         - รถไฟฟ้า 4 ล้อ         แบตเตอรี่ 3 เดือน  มอเตอร์ 12 เดือน
2. ทางร้านรับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเฉพาะความเสียหายของมอเตอร์และแบตเตอรี่ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการชำรุด หรือเสียหายจากข้อบกพร่อง วัสดุ และการผลิต โดยจะได้รับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะชิ้นส่วนที่เสียหายทันทีโดยไม่คิดค่าแรงและค่าอุปกรณ์
3. ประกันประเภทนี้ลูกค้าจะได้รับส่วนลด 20% ของแบตเตอรี่และมอเตอร์ตามระยะเวลาที่ลูกค้าตกลงซื้อประกันประเภทนี้ ซึ่งการรับประกันนี้จะเกิดขึ้นในกรณีที่เกิดจากการใช้งานที่ผิดประเภทของผู้ใช้หรือความเสียหายที่อื่นๆ ตามรายการดังนี้
         3.1  มอเตอร์ไฟฟ้าลัดวงจร
         3.2  มอเตอร์ไม่ทำงานโดยไม่ทราบสาเหตุ
         3.3  มอเตอร์อ่อนแรงไม่มีกำลังขับเคลื่อน
         3.4  และอื่นๆที่ทำให้มอเตอร์ไม่สามารถทำงานได้ปกติ
         3.5  แบตเตอรี่บวม ชาร์จไฟไม่เข้า
         3.6  ปล่อยให้แบตเตอรี่หมดไปโดยไม่มีการชาร์จเป็นเวลานาน

หมายเหตุ.- การรับประกันจะเกิดขึ้นเฉพาะอาณาเขตของประเทศไทยเท่านั้น ในกรณีที่นำรถออกนอกเขตประเทศถือเป็นการสิ้นสุดการรับประกันทันที

ค.)  ข้อยกเว้นของการรับประกัน
1. ความเสียหายที่เกิดจากการดัดแปลง การซ่อมแซมเองโดยไม่ผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่ของร้าน การเปลี่ยนอะไหล่
2. ความเสียหายที่เกิดจากการล่วงเลยของเวลา การซีดจางของผิวเคลือบ ผิวลอก หรือการเสื่อมโทรมอื่นๆ
3. ความเสียหายที่เกิดจากการใช้หรือขี่จักรยานไฟฟ้า เช่น
          - การขับขี่ที่ทำให้มอเตอร์หรือส่วนอื่นๆของวงจรไฟฟ้าถูกแช่น้ำหรือจุ่มในน้ำ
          - การขับขี่ขึ้นทางลาดชัน พื้นที่ขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ และพื้นที่ที่มีแอ่งน้ำขัง เป็นระยะเวลาต่อเนื่องและยาวนาน
          - การฉีดน้ำไปในมอเตอร์หรือส่วนอื่นๆของวงจรไฟฟ้าโดยตรงเป็นเวลานาน
4. ทางร้านจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้งานในทุกกรณี
5. ความเสียหายของชิ้นส่วนพลาสติกของตัวรถ คือ กรอบสีรถทุกชิ้น กระจกข้าง ชิ้นส่วนที่นอกเหนือจากหัวข้อ ก. ข้อที่ 8, หัวข้อ ข ข้อที่ 1.
6. ความเสียหายอันเกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุทุกชนิด

ง.) ข้อปฏิบัติในการขอรับประกัน
ติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแสดงเอกสารเพื่อขอรับประกัน ได้ที่ 0626-424-424

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้